Potrzebujesz profesjonalnej porady medycznej? Masz pytania? Jesteś zainteresowany operacją? Skorzystaj z formularza kontaktowego, nasz zespół specjalistów chętnie udzieli Ci pomocy.
więcej

Karta Praw Pacjenta

Poprawa stanu zdrowia pacjenta i jego komfort podczas procesu leczenia i rehabilitacji są dla nas najważniesze.

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym Pacjentom najwyższy poziom leczenia oraz poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych świadczeń. Dlatego też ogólnie przyjęte Prawa Pacjenta są dla nas jedynym
z podstawowych dokumentów, na którym opieramy jakość świadczonych przez nas usług.

PRAWA OGÓLNE

• Pacjent ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej.
• Pacjent ma prawo do samodecydowania.
• Pacjent ma prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia bezpieczeństwa swojej osoby.
• Pacjent ma prawo do poszanowania swojej prywatności.
• Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych.
• Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia na poziomie, jaki zapewniają działania w dziedzinie prewencji i opieki zdrowotnej oraz do wykorzystywania możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu zdrowia.

PRAWO DO INFORMACJI

1. Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent ma prawo, za pośrednictwem leczącego go lekarza, do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby.
3. Pacjent ma prawo, aby wszelkie informacje dotyczące jego osoby uzyskane w związku z udzielanymi mu świadczeniami, w tym sam fakt udzielania świadczenia i pobytu w szpitalu, pozostały w tajemnicy, chyba że pacjent sam wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.
4. Informacja może być wyjątkowo zatajona przed pacjentem w przypadku, gdy istnieją poważne przesłanki, aby uważać, że przy braku jakichkolwiek korzyści spowoduje ona tylko poważne szkody.
5. Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się z pełną informacją o złym rokowaniu, ma on do tego prawo. Informacja powinna być przekazana w sposób odpowiadający jego zdolności rozumienia, przy jak najmniejszym użyciu niezrozumiałej technicznie terminologii.
6. Jeżeli pacjent nie mówi powszechnie stosowanym językiem, należy umożliwić tłumaczenie.
7. Pacjent ma prawo nie być informowanym, o ile przedstawi wyraźne życzenie.
8. Pacjent ma prawo wskazać, kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma być informowany w jego imieniu.
9. W momencie przyjmowania do szpitala Pacjent ma prawo poznać z imienia i nazwiska osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nim, uzyskać informacje o ich statusie zawodowym, a także zapoznać się z przepisami
i zwyczajami, które będą kształtować jego pobyt i leczenie.

PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZABIEG I OPERACJĘ

1. Warunkiem wstępnym dla jakichkolwiek działań medycznych jest świadoma zgoda pacjenta.
1. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na umieszczenie w szpitalu.
2. Pacjent lub jego opiekun czy też przedstawiciel ustawowy wyraża na piśmie zgodę na zabieg operacyjny w celach leczniczych lub diagnostycznych.
3. W przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów leczenia pacjent ma prawo do współdecydowania
o wyborze jednego z nich.

PRAWO DO INTYMNOŚCI I POSZANOWANIA GODNOŚCI

1. Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia,
a także wszelkie inne informacje natury osobistej muszą pozostać poufne, nawet po śmierci.
2. Poufna informacja może być udzielana tylko w przypadku wyrażonej zgody pacjenta lub w przypadku, gdy wyraźnie domaga się tego prawo. Zgoda może być założona, jeżeli informację przekazuje się innym osobom sprawującą opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia.
3. Wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające możliwość jego identyfikacji powinny być chronione. Ochrona danych musi być odpowiednia do sposobu ich przechowywania. Substancje pochodzące z ciała ludzkiego stwarzające możliwość identyfikacji danych powinny być chronione równie starannie.
4. Pacjent ma prawo zażądać skorygowania, uzupełnienia, usunięcia, wyjaśnienia i / lub uaktualnienia dotyczących go osobistych i medycznych danych, które są niedokładne, niekompletne, dwuznaczne lub nieaktualne albo nieodpowiednie dla potrzeb rozpoznania, leczenia lub opieki.
5. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel medyczny oraz, aby poszanowano jego prywatność poprzez umożliwienie udzielania świadczenia w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym.

PRAWO DO OPIEKI I LECZENIA

1. Pacjent ma prawo do odwiedzin przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych.
2. Pacjent ma prawo do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z osobami z zewnątrz za pośrednictwem telefonu i Internetu.
3. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych w szpitalu, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w jego odczuciu zagrożenia życia, aby szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwił z nimi osobisty kontakt.
4. Pacjent ma prawo zażądać, aby personel szpitala umożliwił wyrażenie mu ostatniej woli w obecności dwóch wiarygodnych świadków lub w obecności notariusza.
5. Pacjenci mają prawo do dobrej jakości opieki, która wyraża się zarówno przez wysokie standardy techniczne,
jak i przez dobre ludzkie stosunki pomiędzy pacjentem a osobami sprawującymi opiekę.

PRAWO PACJENTA NIELETNIEGO

Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa, jak pacjentowi dorosłemu, z tym że:

1. Zgoda na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentująca jego prawa. Przepis wymaga wyrażenia zgody na piśmie.

PRAWO DO SKARGI

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może:

1. Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, a następnie do dyrektora szpitala;
2. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez do organu, który utworzył
i prowadzi szpital;
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź do okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
4. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitalaj lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
copyright by Lekmed 2013